ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő

A www.szombathelyiugyved.hu weboldalra vonatkozó adatkezeléseket illetően adatkezelő dr. Kövér Enikő ügyvéd (székhelye: 9700 Szombathely, Belsikátor 3.; e-mail cím: drkover@szombathelyiugyved.hu; telefonszám: +36-20/389-4007). A honlap működése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara etikai szabályzatának megfelelő módon történik. 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a weboldalon szereplő szolgáltatások (kapcsolatfelvétel az adatkezelővel, online megkeresések rögzítése) teljesítése, adattovábbítás, kapcsolattartás, a kapcsolódó szerződések vagy egyéb dokumentumok elkészítése, a jogszabályban előírt ügyfélátvilágítás elvégzése, az adatkezelőre vonatkozó törvényi előírások teljesítése [pl. nyilvántartás vezetése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. („Ütv.”) alapján].

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A „Kapcsolat” menüpontot igénybe vevő felhasználók az üzenet elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon kezelje. 

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre: 

  • személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma), 
  • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), 
  • az ügy leírása és azzal kapcsolatos bárminemű adat, információ, esetleges okiratok (ideértve az elektronikus okiratokat is), 
  • továbbá az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő személyes adatot kizárólag a feladatai teljesítése során, a fent meghatározott célokból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. 

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett (felhasználó) kérelmezheti az adatkezelőnél: 

  • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, 
  • a személyes adatai helyesbítését, valamint
  • a személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben az érintett (felhasználó) úgy véli, hogy az adatkezelő adatkezelése során megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy
  • bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. és a GDPR tartalmazza.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

Adatigénylés / Adattörlés / Adatkorzlátozás