DR. KÖVÉR ENIKŐ
ügyvédi iroda


H-9700 Szombathely,
Belsikátor 3.

Tel: 0620/389-4007

Email írása
Információkérés

www.szombathelyiugyved.hu
Kulcsszavak: ügyvéd, jog, szombathelyi, ingatlanjog, cég, alapítás, megszüntetés, szerződés, munka, közigazgatás
FŐOLDAL   |    TEVÉKENYSÉG   |    INFORMÁCIÓKÉRÉS   |    KAPCSOLATFELVÉTEL

Ingatlanjog | Társasági jog, cégeljárás | Családjog | Szerződések | Öröklési jog | Egyéb polgári jog | Munkajog | Közigazgatási jog
Az iroda az alább részletesen felsorolt szakterületekkel kapcsolatos minden olyan ügyvédi tevékenységet ellát, amelyet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény lehetővé tesz.


Ingatlanjog

- adásvételi-, csere-, és ajándékozási szerződések elkészítése és ellenjegyzése
- bérleti-, haszonbérleti szerződések elkészítése
- haszonélvezeti-, használati-, telki szolgalmi jog, és jelzálogjog keletkezésére, módosulására, és megszűnésére vonatkozó okiratok elkészítése, ellenjegyzése, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos eljárás
- társasházi alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, házirend elkészítése, és módosítása
- telekalakítással (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, és telekhatárrendezés) kapcsolatos ügyintézés
- közös tulajdon keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos szerződések előkészítése
- tanácsadás a vagyonátruházással összefüggésben felmerülő adó-, és illetékkötelezettségekről, kedvezményekről, mentességekről
- teljes körű földhivatali ügyintézés

Társasági jog, cégeljárás

- gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., rt.) alapítása
- társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) elkészítése, módosítása; legfőbb szervi (taggyűlési, közgyűlési) ülés jegyzőkönyvének, a társaság belső szabályzatainak elkészítése
- gazdasági társaságok átalakulásával (egyesülése, szétválás), illetve jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos okiratok elkészítése
- cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása
- teljes körű jogi képviselet a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban
- cégekkel kapcsolatos peres képviselet
- társasági részesedés, üzletrész, és részvény átruházás
- gazdasági társaságok valamennyi, jogi vonatkozású ügyének intézése állandó megbízás alapján
- csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárással kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés

Családjog

- házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás és képviselet
- házassági vagyonjogi szerződés, házastársak lakáshasználatának rendezésére vonatkozó megállapodás elkészítése és ellenjegyzése képviselet házastársi vagyonközösség megszüntetésére irányuló perben
- képviselet a gyermek tartása, elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása; szülői felügyeleti jog megszüntetése, visszaállítása; továbbá az apaság és a származás megállapítására irányuló egyéb perekben
- örökbefogadási ügyek

Szerződések

- adásvételi-, ajándékozási és csereszerződések
- kölcsön és haszonkölcsön-szerződések
- vállalkozási és megbízási szerződések
- bérleti szerződések
- szállítási, fuvarozási, szállítmányozási szerződések
- tartási és életjáradéki szerződések
- szerződések véleményezése, szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítése
- bankkölcsönszerződésekkel kapcsolatos tanácsadás

Öröklési jog

- írásbeli magánvégrendelet, öröklési szerződés szerkesztése
- képviselet hagyatékkal kapcsolatos ügyekben

Egyéb polgári jog

- alapítvány, egyesület létrehozása
- kártérítési ügyek

Munkajog

- munkaviszonnyal, közalkalmazotti és köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tanácsadás, szerződések és beadványok elkészítése, valamint képviselet ellátása
- a munkaviszony megszüntetése jogszerűségének vizsgálata
- tanulmányi szerződés
- munkabérrel kapcsolatos követelések érvényesítése
- munkaviszonnyal összefüggő kártérítési igények érvényesítése
- a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügyek intézése
- képviselet munkaügyi jogvitában

Közigazgatási jog

- közigazgatási hatóságok előtti képviselet ellátása, kérelem benyújtása
- fellebbezés, bírósági felülvizsgálat iránti kereset, újrafelvételi kérelem, méltányossági kérelem benyújtása, képviselet a jogorvoslati eljárások során
- fogyasztóvédelmi ügyek